Algemene voorwaarden

Website

Op het gebruik van onze website Bomenbieb.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Fouten op website

Wij hebben zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de informatie op Bomenbieb.nl. Wij kunnen echter niet garanderen dat de inhoud van deze informatie in alle opzichten volledig, juist of actueel is. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website ononderbroken functioneert. Indien u gebruik maakt van deze website aanvaardt u dat wij niet jegens u aansprakelijk zijn indien u schade lijdt doordat de inhoud die wij aanbieden op de website niet volledig, juist of actueel is of doordat de website niet ononderbroken functioneert.

Hyperlinks

Onze website kan mogelijk hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze hyperlinks zijn uitsluitend als service voor de gebruikers van onze website opgenomen. Wij hebben echter geen zeggenschap over deze websites van derden en kunnen daarom niet garanderen dat de informatie op de websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen in alle opzichten volledig, juist of actueel is. Voorts kunnen wij daarom ook niet garanderen dat de informatie op de websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen op rechtmatige wijze wordt aangeboden. Indien u gebruik maakt van deze website aanvaardt u dat wij niet jegens u aansprakelijk zijn voor schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van de websites waarnaar onze hyperlinks verwijzen.

Intellectueel eigendomsrecht

Op de inhoud van onze website (waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, buttons en logo’s) rusten intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan (onderdelen van de) inhoud van onze website te downloaden, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Onder openbaarmaken wordt in dit verband mede begrepen het opnemen van inhoud van onze website in een andere website, door bijvoorbeeld framing of embedding.

Online communicatie

Wij kunnen niet garanderen dat wij alle e-mails die u ons stuurt (tijdig) zullen ontvangen. Mocht u alsnog overgaan tot het verzenden van e-mails aan ons, dan aanvaardt u de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van dit communicatiemiddel.

Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor om de inhoud van onze website (waaronder mede gegrepen deze disclaimer) aan te vullen of te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u dan ook aan om periodiek na te gaan of de inhoud van onze website is gewijzigd.

Copyright 2024 © Bomenbieb

De Nederlandse Dendrologische Vereniging is partner van Bomenbieb.